Vedtægter godkendt 2017

Opdateret 20.12.2017

 

 

Himmerlands Køre-og Rideforening.

HKR

VEDTÆGTER

Revideret november 2008 og 2017.

 

 

§ 1.   Navn, formål og hjemsted

 Foreningens navn er Himmerlands Køre- og Rideforening, forkortet til HKR. Foreningen er stiftet d. 15. februar 1971.

                     

Foreningens formål er at fremme interessen for brugen af køre- og rideheste ved afholdelse af stævner, familieudflugter, kurser og konkurrencer af forskellig art, samt af fremme samværet mellem køre- og ride interesserede.

 

Foreningen har hjemsted i Himmerland og adresse hos den til enhver tid siddende formand for foreningen.

 

§ 2.   Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i køre- og ridesporten. Indmeldelsen sker ved henvendelse til bestyrelsen. For at kunne optages som selvstændigt medlem skal man være fyldt 15 år. Der kan udstedes pensionist- og familiemedlemskaber.

 

Familiemedlemskab dækker forældre plus hjemmeboende børn til og med det kalenderår, børnene fylder 18 år.

 

Kontingent opkræves hvert år i oktober måned og sidste frist for indbetalingen er 1. november, gældende pr. 2008.

 

Hvert medlem har én stemme. Familiemedlemskab giver 2 stemmer, forudsat fremmøde at mindst 2 familiemedlemmer, som opfylder optagelsesbetingelserne for selvstændigt medlemskab.

                     

Foreningen er medlem af Dansk Køre Forbund, der er associeret Dansk Ride Forbund, som er under Dansk Idræt Forbund. Foreningen og dens medlemmer er som følge heraf forpligtede til at overholde overnævnte forbunds bestemmelser.

                         

§ 3.   Hæftelse

Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter økonomisk kun med den formue, som foreningen til enhver til er ejer af.

 

§ 4.   Kontingent

Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

§ 5.   Generalforsamling: Myndighed og stemmeret

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i november måned.

 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmeret kan kun udøves personligt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, beslutning om eksklusion af medlemmer samt beslutning om opløsning eller fusion af foreningen skal ske ved skriftlig afstemning.

 

§ 6.   Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 10 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert medlem enten pr. mail eller på hjemmesiden (gratis) eller hvis det ønskes pr. post (koster kr. 25).

Indkaldelsen skal, foruden tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen, indeholde dagsorden, indkomme forslag og forslag stillet af bestyrelsen samt det reviderede årsregnskab.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Årsberetning ved bestyrelsen

3.   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4.   Fastsættelse af medlemskontingent

5.   Behandling af indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer        

6a. Valg af suppleanter

7.   Valg af medlemmer til stævneudvalget

8.   Valg af revisor og revisor-suppleant

9.   Eventuelt.

 

Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede, og denne underskrives af dirigenten.

 

§ 7.   Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på ordinær generalforsamling, eller på foranledning af bestyrelsen, hvis det findes nødvendigt, eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 20 dages varsel og senest 30 dage efter, at den skriftlige anmodning er modtaget af bestyrelsen.

 

§ 8.   Bestyrelsen

Himmerlands Køre- og Rideforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

                     

Bestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand, sekretær og kasserer senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

 

De 2 bestyrelsessuppleanter kan inddrages i bestyrelsesarbejdet, hvis og når bestyrelsen beslutter det, men de har ikke stemmeret.

 

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, indkaldes en suppleant som stedfortræder for det pågældende bestyrelsesmedlem i den resterende del af valgperioden.

 

Bestyrelsen er ansvarlig for planlægning og afholdelse af pløje- og brugskørselsstævner samt andre foreningsaktiviteter, eksklusive planlæggelse og afholdelse af kørestævner, som er underlagt et særligt udvalg, ”Stævneudvalget”.

 

Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. De nedsatte udvalg har reference til bestyrelsen via udvalgsformændene.

 

Et fast udvalg er Stævneudvalget, som er ansvarlig for planlægning og afholdelse af kørestævner i foreningsregi – eller i samarbejde med andre køreforeninger.

 

Stævneudvalget består af 4 medlemmer.

Formanden for Stævneudvalget er et bestyrelsesmedlem, de 3 øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 2-årige perioder, i ulige år vælges 1 medlem og i lige år vælges 2 medlemmer.

                     

Formanden for stævneudvalget kan ikke samtidig være formand for foreningen.

 

§ 9.   Valg af bestyrelse og revisor

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2-årige perioder. I ulige år vælges 3, og i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

                     

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode. 1. suppleant er den, som får flest stemmer.

 

Der vælges 2 revisorer således, at der hvert år vælges 1 for en 2-årig periode.

Hvert år vælges desuden 1 revisor-suppleant for en 1-årig periode.

                     

Genvalg til bestyrelsen eller til revisor kan finde sted.

 

§ 10.   Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse sker via bestyrelsen. Den daglige ledelse står for udgivelse og udsendelse af informationer, regnskab og andre praktiske ting i forbindelse med foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdele, dvs. 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Foreningen tegnes af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmers samt revisorers udgifter til kommunikation, transport o.l. i forbindelse med foreningens drift refunderes i rimeligt omfang af foreningens kasse mod aflevering af underskrevet bilag og eventuel dokumentation til kassereren.

 Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst 4 gange årligt eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen indkaldes med minimum følgende dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden – herunder gennemgang af referat fra sidste møde.

2. Regnskabsstatus for kvartalet ved kassereren

3. Rapport fra nedsatte udvalg

4. Eventuelt.

 

Mødereferater godkendes og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 11.   Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

 

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab for alle foreningens aktiviteter.

 

Det påhviler kassereren løbende at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter og udarbejde kvartals- og årsregnskab, samt at holde foreningens medlemsregister opdateret. Årsregnskabet skal være afsluttet senest d. 15. oktober.

 

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, således at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

§ 12.   Vedtægtsændringer

Ændring af foreningens vedtægter kræver godkendelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget og mindst 1/4 af de stemmeberettigede er til stede.

 

Såfremt der ikke er mindst 1/4 del af de stemmeberettigede til stede, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring af vedtægterne besluttes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

Afstemningen om vedtægtsændringer foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst ét medlem kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige er forslaget forkastet.

 

§ 13.   Karantæne

Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne af nærmere fastsat omfang, hvis et medlem gør sig skyldig i overtrædelse af foreningens vedtægter eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

 

For at denne beslutning er gyldig skal mindst 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer stemme for karantænen. Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

                     

Medlemmet kan anmode om at få karantænesagen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen afgøres sagen ved en skriftlig afstemning således, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for ophævelse af karantænen.

 

§ 14.   Foreningens opløsning eller fusion

Foreningens opløsning eller fusion med anden køre- og /eller rideforening kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 hinanden følgende, med mindst 20 dages og højest 60 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

 

På den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsningen eller fusion vedtages ved skriftlig afstemning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede.

 

På den anden generalforsamling kan opløsningen eller fusionen vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

Ved opløsning af foreningen går foreningens aktiver til de almennyttige formål, som den første opløsende generalforsamling vedtager.

 

Ved fusion tilgår foreningens aktiver den nye køre- og/eller rideforening, som dannes ved fusionen.

 

STATUS:

Overstående vedtægter erstatter alle tidligere love, vedtægter og bestemmelser i Himmerland Køre- og Rideforening – HKR.

 

Redaktion ved Randi Stub Petersen 20.12.2017.

                                 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.09 | 14:00
Bestyrelsen har modtaget 4
18.07 | 12:15
Wiffertsholmstævne har modtaget 1
12.05 | 11:26
Aktuelt har modtaget 4
15.10 | 13:55
Fotoalbum har modtaget 1
Du kan lide denne side